કણ અને ક્ષણ ની જેને કિંમત છે તેને મણ જેટલું સુખ મળે છે

કણ અને ક્ષણ ની જેને કિંમત છે તેને મણ જેટલું સુખ મળે છે
કણ અને ક્ષણ ની જેને કિંમત છે તેને મણ જેટલું સુખ મળે છે

કણ અને ક્ષણ ની જેને કિંમત છે તેને મણ જેટલું સુખ મળે છે

You may also like...