ટોળે  વળીને  લોક  તમાશા  કર્યા  કરેએને ખબર શી મૌનની કેવી વિસાત હો

ટોળે  વળીને  લોક  તમાશા  કર્યા  કરેએને ખબર શી મૌનની કેવી વિસાત હો
ટોળે  વળીને  લોક  તમાશા  કર્યા  કરેએને ખબર શી મૌનની કેવી વિસાત હો

ટોળે  વળીને  લોક  તમાશા  કર્યા  કરેએને ખબર શી મૌનની કેવી વિસાત હો

You may also like...