રસ્તો તમે બદલ્યો હતો અને મંજિલ મારી બદલાઈ ગઈ

રસ્તો તમે બદલ્યો હતો અને મંજિલ મારી બદલાઈ ગઈ
રસ્તો તમે બદલ્યો હતો અને મંજિલ મારી બદલાઈ ગઈ

રસ્તો તમે બદલ્યો હતો અને મંજિલ મારી બદલાઈ ગઈ

You may also like...