Aj bosonter fuler majhe khuji tmr saya Kon badhone badhle tme a kon jadu maya. Aj tmr pane noyon vore roibo sudhu aami ceye Tme amr prothom dekha ses bikaler meye

Aj bosonter fuler majhe khuji tmr saya Kon badhone badhle tme a kon jadu maya. Aj tmr pane noyon vore roibo sudhu aami ceye Tme amr prothom dekha ses bikaler meye
Aj bosonter fuler majhe khuji tmr saya Kon badhone badhle tme a kon jadu maya. Aj tmr pane noyon vore roibo sudhu aami ceye Tme amr prothom dekha ses bikaler meye

Aj bosonter fuler majhe khuji tmr saya Kon badhone badhle tme a kon jadu maya. Aj tmr pane noyon vore roibo sudhu aami ceye Tme amr prothom dekha ses bikaler meye

You may also like...