Jibone valobasa asar purbe hazar bochor eka thaka jai, kintu valobasar por ek muhurto eka thaka jai na er valobasar manushti kichu somoyer jonno kache na thakle monta kemon bekul hoye thake kache paoar jonno, hoitoba etai bastobota-

Jibone valobasa asar purbe hazar bochor eka thaka jai, kintu valobasar por ek muhurto eka thaka jai na er valobasar manushti kichu somoyer jonno kache na thakle monta kemon bekul hoye thake kache paoar jonno, hoitoba etai bastobota-
Jibone valobasa asar purbe hazar bochor eka thaka jai, kintu valobasar por ek muhurto eka thaka jai na er valobasar manushti kichu somoyer jonno kache na thakle monta kemon bekul hoye thake kache paoar jonno, hoitoba etai bastobota-

Jibone valobasa asar purbe hazar bochor eka thaka jai, kintu valobasar por ek muhurto eka thaka jai na er valobasar manushti kichu somoyer jonno kache na thakle monta kemon bekul hoye thake kache paoar jonno, hoitoba etai bastobota-

You may also like...