Ten people who speak make more noise than ten thousand who are silent Napoleon Bonaparte

Ten people who speak make more noise than ten thousand who are silent Napoleon Bonaparte
Ten people who speak make more noise than ten thousand who are silent Napoleon Bonaparte

Ten people who speak make more noise than ten thousand who are silent Napoleon Bonaparte

You may also like...