నేను ఎప్పటికీ జీవించాలని ఆశించను, కాని వీలైనంత కాలం ఆగిపోవాలని అనుకుంటున్నాను

నేను ఎప్పటికీ జీవించాలని ఆశించను, కాని వీలైనంత కాలం ఆగిపోవాలని అనుకుంటున్నాను
నేను ఎప్పటికీ జీవించాలని ఆశించను, కాని వీలైనంత కాలం ఆగిపోవాలని అనుకుంటున్నాను

నేను ఎప్పటికీ జీవించాలని ఆశించను, కాని వీలైనంత కాలం ఆగిపోవాలని అనుకుంటున్నాను

You may also like...