నా స్నేహితుడికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు మరియు మీరు మీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అని మీరు పెద్దగా మాట్లాడవలసిన అవసరం లేదు. నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను ప్రియమైన.
నా స్నేహితుడికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు మరియు మీరు మీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అని మీరు పెద్దగా మాట్లాడవలసిన అవసరం లేదు. నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను ప్రియమైన.

నా స్నేహితుడికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు మరియు మీరు మీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అని మీరు పెద్దగా మాట్లాడవలసిన అవసరం లేదు. నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను ప్రియమైన.

You may also like...