నేను నిజంగా ప్రతిదీ గురించి చాలా భావోద్వేగంగా ఉండటం ఆపాలి.

నేను నిజంగా ప్రతిదీ గురించి చాలా భావోద్వేగంగా ఉండటం ఆపాలి.
నేను నిజంగా ప్రతిదీ గురించి చాలా భావోద్వేగంగా ఉండటం ఆపాలి.

నేను నిజంగా ప్రతిదీ గురించి చాలా భావోద్వేగంగా ఉండటం ఆపాలి.

You may also like...