બહુ રૂપિયો થઇ જાય ત્યારે..માણસ ”બહુરૂપિયો”થઇ જાય છે.

બહુ રૂપિયો થઇ જાય ત્યારે..માણસ ''બહુરૂપિયો''થઇ જાય છે.
બહુ રૂપિયો થઇ જાય ત્યારે..માણસ ”બહુરૂપિયો”થઇ જાય છે.

બહુ રૂપિયો થઇ જાય ત્યારે..માણસ ”બહુરૂપિયો”થઇ જાય છે.

You may also like...