ઘણું ભટક્યો આ આખું નગર નથી મળ્યો હું મને તારા વગર

ઘણું ભટક્યો આ આખું નગર નથી મળ્યો હું મને તારા વગર
ઘણું ભટક્યો આ આખું નગર નથી મળ્યો હું મને તારા વગર

ઘણું ભટક્યો આ આખું નગર નથી મળ્યો હું મને તારા વગર

You may also like...