શેરડીમાં જ્યાં ગાંઠ હોય છે, ત્યાં રસ નથી હોતો…અને જ્યાં રસ હોય ત્યાં ગાંઠ નથી હોતી,જીવનના સબંધોનું પણ આવું જ છે

શેરડીમાં જ્યાં ગાંઠ હોય છે, ત્યાં રસ નથી હોતો...અને જ્યાં રસ હોય ત્યાં ગાંઠ નથી હોતી,જીવનના સબંધોનું પણ આવું જ છે
શેરડીમાં જ્યાં ગાંઠ હોય છે, ત્યાં રસ નથી હોતો…અને જ્યાં રસ હોય ત્યાં ગાંઠ નથી હોતી,જીવનના સબંધોનું પણ આવું જ છે

શેરડીમાં જ્યાં ગાંઠ હોય છે, ત્યાં રસ નથી હોતો…અને જ્યાં રસ હોય ત્યાં ગાંઠ નથી હોતી,જીવનના સબંધોનું પણ આવું જ છે

You may also like...