જે લોકો પોતના વિચારોને બદલી શકતા નથી,તે જીવનમાં કશો બદલાવ લાવી શકતા નથી.

જે લોકો પોતના વિચારોને બદલી શકતા નથી,તે જીવનમાં કશો બદલાવ લાવી શકતા નથી.
જે લોકો પોતના વિચારોને બદલી શકતા નથી,તે જીવનમાં કશો બદલાવ લાવી શકતા નથી.

જે લોકો પોતના વિચારોને બદલી શકતા નથી,તે જીવનમાં કશો બદલાવ લાવી શકતા નથી.

You may also like...