ચા જાણે કે કપ વગરની હોય છે,તું જ્યારે મેકપ વગરની હોય છે

ચા જાણે કે કપ વગરની હોય છે,તું જ્યારે મેકપ વગરની હોય છે
ચા જાણે કે કપ વગરની હોય છે,તું જ્યારે મેકપ વગરની હોય છે

ચા જાણે કે કપ વગરની હોય છે,તું જ્યારે મેકપ વગરની હોય છે

You may also like...