વસ્તીગણતરીનો એક ભાગ છું,એક ખોખામાં રહેતી હું માણસ જાત છું

વસ્તીગણતરીનો એક ભાગ છું,એક ખોખામાં રહેતી હું માણસ જાત છું
વસ્તીગણતરીનો એક ભાગ છું,એક ખોખામાં રહેતી હું માણસ જાત છું

વસ્તીગણતરીનો એક ભાગ છું,એક ખોખામાં રહેતી હું માણસ જાત છું

You may also like...