જિંદગીમાં એક એવો સમય પણ આવે છે,કે બધું સરખું થઇ જવા છતાં તમે હસવાનું ભૂલી જાઓ છો

જિંદગીમાં એક એવો સમય પણ આવે છે,કે બધું સરખું થઇ જવા છતાં તમે હસવાનું ભૂલી જાઓ છો
જિંદગીમાં એક એવો સમય પણ આવે છે,કે બધું સરખું થઇ જવા છતાં તમે હસવાનું ભૂલી જાઓ છો

જિંદગીમાં એક એવો સમય પણ આવે છે,કે બધું સરખું થઇ જવા છતાં તમે હસવાનું ભૂલી જાઓ છો

You may also like...