દરેક માણસ હવામાં ઊડી રહ્યો છે,તો પછી જમીન પર આટલી ભીડ કેમ છે.

દરેક માણસ હવામાં ઊડી રહ્યો છે,તો પછી જમીન પર આટલી ભીડ કેમ છે.
દરેક માણસ હવામાં ઊડી રહ્યો છે,તો પછી જમીન પર આટલી ભીડ કેમ છે.

દરેક માણસ હવામાં ઊડી રહ્યો છે,તો પછી જમીન પર આટલી ભીડ કેમ છે.

You may also like...