ભૂલનો બચાવ કરવા કરતાભૂલની કબુલાત કરવામાં બહુ ઓછો સમય લાગે છે.

ભૂલનો બચાવ કરવા કરતાભૂલની કબુલાત કરવામાં બહુ ઓછો સમય લાગે છે.
ભૂલનો બચાવ કરવા કરતાભૂલની કબુલાત કરવામાં બહુ ઓછો સમય લાગે છે.

ભૂલનો બચાવ કરવા કરતાભૂલની કબુલાત કરવામાં બહુ ઓછો સમય લાગે છે.

You may also like...