સપના ભલે સુકા હોય, પાણી તો રોજ તાજું છાંટવાનું

સપના ભલે સુકા હોય, પાણી તો રોજ તાજું છાંટવાનું
સપના ભલે સુકા હોય, પાણી તો રોજ તાજું છાંટવાનું

સપના ભલે સુકા હોય, પાણી તો રોજ તાજું છાંટવાનું

You may also like...