હાલત એવી છે આજકાલ,અંધારા થી વધારે તારી યાદ થી ડર લાગે.

હાલત એવી છે આજકાલ,અંધારા થી વધારે તારી યાદ થી ડર લાગે.
હાલત એવી છે આજકાલ,અંધારા થી વધારે તારી યાદ થી ડર લાગે.

હાલત એવી છે આજકાલ,અંધારા થી વધારે તારી યાદ થી ડર લાગે.

You may also like...