అన్ని సమస్యలు మైండ్ మరియు మేటర్ మధ్య చిక్కుకున్నాయి. మీరు మైండ్ చేయకపోతే, అది ముఖ్యం కాదు. శుభోదయం! శుభదినం.

అన్ని సమస్యలు మైండ్ మరియు మేటర్ మధ్య చిక్కుకున్నాయి. మీరు మైండ్ చేయకపోతే, అది ముఖ్యం కాదు. శుభోదయం! శుభదినం.
అన్ని సమస్యలు మైండ్ మరియు మేటర్ మధ్య చిక్కుకున్నాయి. మీరు మైండ్ చేయకపోతే, అది ముఖ్యం కాదు. శుభోదయం! శుభదినం.

అన్ని సమస్యలు మైండ్ మరియు మేటర్ మధ్య చిక్కుకున్నాయి. మీరు మైండ్ చేయకపోతే, అది ముఖ్యం కాదు. శుభోదయం! శుభదినం.

You may also like...