నేను నిన్ను కలిగి ఉన్నానని నాకు తెలిసినప్పుడు ఇది ఒక గుడ్ మార్నింగ్ మాత్రమే.

నేను నిన్ను కలిగి ఉన్నానని నాకు తెలిసినప్పుడు ఇది ఒక గుడ్ మార్నింగ్ మాత్రమే.
నేను నిన్ను కలిగి ఉన్నానని నాకు తెలిసినప్పుడు ఇది ఒక గుడ్ మార్నింగ్ మాత్రమే.

నేను నిన్ను కలిగి ఉన్నానని నాకు తెలిసినప్పుడు ఇది ఒక గుడ్ మార్నింగ్ మాత్రమే.

You may also like...