మౌనం వినండి. ఇది చెప్పడానికి చాలా ఉంది. శుభోదయం.

మౌనం వినండి. ఇది చెప్పడానికి చాలా ఉంది. శుభోదయం.
మౌనం వినండి. ఇది చెప్పడానికి చాలా ఉంది. శుభోదయం.

మౌనం వినండి. ఇది చెప్పడానికి చాలా ఉంది. శుభోదయం.

You may also like...