કાચ નથી અમે સાહેબ,કે તૂટ્યા પછી વિખેરાઈ જઈએ

કાચ નથી અમે સાહેબ,કે તૂટ્યા પછી વિખેરાઈ જઈએ
કાચ નથી અમે સાહેબ,કે તૂટ્યા પછી વિખેરાઈ જઈએ

કાચ નથી અમે સાહેબ,કે તૂટ્યા પછી વિખેરાઈ જઈએ

You may also like...